Rugpjūčio 22,2017

Procesinis valdymas

PROCESŲ MODELIS

PASLAUGOS ĮGYVENDINIMUI NAUDOJAMAS QPR IMS MODULIS: QPR ProcessDesigner, QPR Portal

Naudojant QPR ProcessDesigner programinę įrangą sukuriamas organizacijos procesų modelis nuo aukščiausio procesų lygio iki žemiausio procesų atlikimo instrukcijų lygio. Procesų schemose nustatomos darbuotojų atsakomybės, t. y., nurodomi procesų šeimininkai ir procesų vykdytojai, nustatomos sąsajos tarp procesų bei pridedami procesus reglamentuojantys dokumentai ir sąsajos į aktualias dokumentų versijas. Programinė įranga yra lengvai suderinama su BPMN (Business Process Modeling Notation) standartu ar kitu lygiaverčiu standartu, be to naudojant QPR Portal funkcionalumą sudaroma galimybė analizuoti procesų modelį pasirinktais analizės pjūviais (pagal procesus, jų šeimininkus, vykdytojus ar kita informaciją) ar tai pačiai proceso schemai suformuoti skirtingus rodinius pagal suinteresuotų šalių poreikius.

REZULTATAI:

 • Sukurtas organizacijos procesų modelis;
 • Nustatyti procesų šeimininkai, vykdytojai, sąsajos tarp procesų, procesus reglamentuojantys dokumentai bei sąsajos į juos;
 • Galimybė kurti individualius duomenų analizės ir navigatoriaus rodymus, elektroninius bukletus, įspėjamuosius pranešimus bei atlikti komunikavimo veiksmus vidiniame portale.

NAUDA:

 • Nustatoma suprantama atsakomybė ir atskaitomybė pagrindinių veiklų valdymui;
 • Aptinkamas ir likviduojamas dubliuojantis valdymas, o taip pat “niekieno” atsakomybės zonos;
 • Palengvina ir pagreitina naujų darbuotojų įvedimą ir apmokymą;
 • Skatina darbuotojus taikyti procesų modelius jų kasdieniniame darbe ir palaiko nenutrūkstamą procesų tobulinimą;
 • Užtikrina darbuotojams galimybę pateikti savo idėjas apie darbo eigos tobulinimą tiesiogiai į atitinkamus procesų lygmenis.

 

PROCESŲ MATAVIMO MODELIS

PASLAUGOS ĮGYVENDINIMUI NAUDOJAMAS QPR IMS MODULIS: QPR Metrics, QPR Portal

Naudojant QPR Metrics programinę įrangą sukuriamas organizacijos procesų matavimo modelis. Sudaromos galimybės organizacijos procesus ar kitus matavimo elementus (tikslus, rodiklius ir kt.) apjungti į hierarchines struktūras, formuoti visų lygių ir tipų planų ar jų dalių, susijusių veiklos matavimo ir vertinimo rodiklių hierarchijas. Veiklos matavimui ir vertinimui naudoti skirtingus matavimo vienetus, suteikti galimybę skirtingus vienetus normuoti agreguojant į bendrus veiklos įverčius, nurodyti priežasties – pasekmės ryšius (strategijos žemėlapius), grafiškai atvaizduoti rodiklių reikšmes, siektinų reikšmių, tolerancijos ribų bei įverčių zonų kitimą laiko atžvilgiu. Be to sudaroma galimybė procesų matavimo rodiklių reikšmių kitimą laike stebėti skirtingais vizualizacijos būdais (grafike, spidometre, šviesofore, diagramoje ir kt.). Naudojant QPR Portal funkcionalumą sudaroma galimybė analizuoti procesų matavimo modelį pasirinktais analizės pjūviais (pagal procesus, jų matavimo rodiklius ar kita informaciją) ar tam pačiam proceso matavimo rodikliui suformuoti skirtingus rodinius pagal suinteresuotų šalių poreikius.

Pastaba: Sukūrus procesų modelį su QPR ProcessDesigner programa, o procesų matavimo modelį su QPR Metrics, yra galimybė suformuoti sąsajas tarp šių modelių, tokiu būdu analizuojant procesų schemas QPR Portal‘e yra rodomas ir procesų vertinimas pagal nustatytus matavimo rodiklius, ne tik pateikiant nuorodas į procesų matavimus, bet ir spalvine informacija procesuose (žalia spalva – geras procesų vykdymas, geltona – vidutiniškas, raudona – blogas).

REZULTATAI:

 • Sukurtas organizacijos procesų matavimo modelis;
 • Nustatyti procesų matavimo rodiklių šeimininkai, skaičiavimo metodika, kryptis, matavimo vienetai, vertinimo periodai, dinamiški grafikai ir kita informacija (pagal poreikį);
 • Galimybė kurti individualius duomenų analizės ir navigatorius rodymus, elektroninius bukletus, įspėjamuosius pranešimus bei atlikti komunikavimo veiksmus vidiniame portale.

NAUDA:

 • Veiklos rezultatai planuojami ir siekiami kryptingai;
 • Išaiškinamos ir valdomos problemos;
 • Greitesnis ir objektyvesnis sprendimų priėmimas;
 • Aiškūs ir visiems suprantami patikrinimo kriterijai;
 • Matavimų susiejimas su procesais.