Rugpjūčio 22,2017

Strateginis planavimas ir stebėsena

STRATEGIJOS VALDYMAS

PASLAUGOS ĮGYVENDINIMUI NAUDOJAMAS QPR IMS MODULIS: QPR Metrics, QPR Portal

Naudojant QPR Metrics programinę įrangą, organizacijos procesų matavimo modelyje sukuriama strateginio ar metinio veiklos plano struktūra, nustatomos darbuotojų atsakomybės ir kita svarbi informacija, kuri vėliau gali būti naudojama procesų matavimui, tokiu būdu susiejant su strateginias tikslais. Taip pat yra galimybė sukurti organizacijos procesų matavimo sistemą pagal BSC (ang. Balanced Score Card) metodiką ir matuoti procesų vykdymą tam tikrose matavimo perspektyvose. QPR Portal’e pasirinktais analizės pjūviais vykdoma stebėsena ir komunikacija tarp darbuotojų.

REZULTATAI:

 • Veikianti subalansuotų veiklos rodiklių valdymo sistema;
 • Veikianti strateginio veiklos plano valdymo sistema;
 • Strategija susiejama su procesais;
 • Aiškios darbuotojų atsakomybės.

NAUDA:

 • Tikslai ir rodikliai turi šeimininkus;
 • Apjungiami ilgalaikiai organizacijos tikslai, strateginiai uždaviniai ir metiniai biudžetai;
 • Objektyviai matuojama ir įvertinama organizacijos veikla, įvertinama dabartinė situacija ir tendencijos;
 • Vienu metu matomi visų sričių ir lygių rezultatai;
 • Vaizdus, darbuotojams prieinamas tikslų struktūros modelis;
 • Veikla daug labiau sutelkiama į strateginių tikslų įgyvendinimą.

SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PLANAVIMO IR VALDYMO SISTEMA

PASLAUGOS ĮGYVENDINIMUI NAUDOJAMAS QPR MODULIS: QPR Metrics, QPR ProcessDesigner, QPR Portal

Veiklos planavimo ir valdymo sistemų diegimas yra neatsiejamas nuo strateginio planavimo vietos savivaldos institucijose. Lietuvoje pradėjus praktikoje taikyti daugiapakopio strateginio planavimo sistemą, socialinė ir ekonominė regionų plėtra dabar didžiąja dalimi priklauso nuo pačių savivaldybių iniciatyvos ir sugebėjimo savarankiškai numatyti rajono ar miesto plėtros prioritetus, planuoti savo veiklą, užtikrinti efektyvų parengtų strateginių veiklos planų įgyvendinimą.

Įgyvendinimo metu bus siekiama gerinti į rezultatus orientuotą savivaldybės valdymą, optimizuojant strateginio, operatyvaus planavimo sistemą, supaprastinant valdymo ir kontrolės procesus, padidinant jų skaidrumą naudojantis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis.

QPR IMS programinė įranga sudaro galimybes perduoti savivaldybės strategiją, nustatyti svarbiausius veiklos rezultatų veiksnius bei kiekvieno savivaldybės nario asmeninę atsakomybę visuose lygmenyse. Tokiu būdu strategija yra pastebima kasdienėje veikloje.

QPR programinė įranga įtraukia savivaldybės darbuotojus į bendrų tikslų siekimą, perduoda jiems viziją, strategiją, finansinius bei veiklos tikslus. Be to sudaro galimybę visiems bendrai planuoti, kurti, dalintis naudinga informacija, siekti savivaldybės tikslų bendradarbiaujant ir aktyviai dalyvaujant jos veikloje, tokiu būdu kiekvienas darbuotojas yra ne tik skatinamas siekti užsibrėžtų tikslų, bet kartu ir įpareigotas, kad tie tikslai būtų įgyvendinti.

REZULTATAI:

 • Parengta planavimo ir veiklos valdymo esamos sistemos analizės ir įvertinimo ataskaita;
 • Sukurta: strateginis, plėtros, veiklos planai bei sąsajos su finansavimo šaltiniais ir veiklos rodikliais;
 • Sukurtas planavimo ir veiklos valdymo sistemos modelis;
 • Parengta Personalo valdymo esamos sistemos analizės ir įvertinimo ataskaita;
 • Parengtas Personalo valdymo sistemos modelis;
 • Pritaikytas ir įdiegtas Planavimo ir veiklos valdymo sistemos IT sprendimas;
 • Pritaikytas ir įdiegtas Personalo valdymo sistemos IT sprendimas;
 • Pravesti naudojimosi naujai sukurta Planavimo ir veiklos valdymo sistema mokymai;
 • Pravesti naudojimosi naujai sukurta Personalo valdymo sistema mokymai;

NAUDA:

 • Strateginio planavimo efektyvumo didinimas;
 • Skaidrumo įtvirtinimas, antikorupcinės priemonės;
 • Savivaldybės paslaugų perkėlimas į elektroninę terpę – galimybė peržiūrėti visus procesus ir procedūras, jų eigą, pasiektus rezultatus; vieningo duomenų banko kūrimas;
 • Savivaldybės funkcijų ir veiklos harmonizavimas;

Savivaldybių bendradarbiavimas – vis plačiau savivaldybių veikloje plintant kompiuterinėms ir internetinio ryšio priemonėms, skatinamas savivaldybių bendradarbiavimas, keitimasis patirtimi, gerų praktikų perdavimas.