Kovo 30,2021

„REWIRE“ kurs Europos kibernetinio saugumo įgūdžių strategiją

Pastarųjų mėnesių įvykiai, kai žinomos Lietuvos įmonės prarado jautrius vartotojų duomenis, vėl atkreipė dėmesį į duomenų ir bendrąjį kibernetinį saugumą. Remiantis Nacionalinio kibernetinio saugumo būklės ataskaita „Lietuvoje 2019 m. registruotas 3 241 kibernetinis incidentas, kai tyrimams atlikti reikėjo tiesioginio specialistų dalyvavimo. Automatinėmis priemonėmis apdorotų kibernetinių įvykių skaičius Lietuvos IP rėžyje siekė daugiau kaip 300 000.“ Tad IT saugos išbandymams tampant kasdienybe, žinios ir gebėjimai apsaugoti verslo ir viešojo sektoriaus sistemas yra itin svarbūs.

Nepakankamas organizacijų dėmesys kibernetinei saugai yra tik viena medalio pusė. Taip pat ryškėja ir IT saugos specialistų trūkumo problema. Remiantis agentūros Investuok Lietuvoje ir asociacijos Infobalt atlikta IRT specialistų darbo rinkos Lietuvoje analize, iki 2020 m. planuojama įdarbinti apie 4450 įvairaus kvalifikacijos lygio programuotojų. „Palyginti su šiuo metu darbo rinkoje esančių programuotojų skaičiumi, šios srities profesionalų poreikis 3 metų perspektyvoje, tikėtina, išaugs 69 proc. Reikalingiausių profesijų dešimtuke taip pat atsidūrė saugumo administratoriai.“ – rašoma ataskaitoje. Lietuva yra ne vienintelė valstybė, kurioje kvalifikuotų IT saugos specialistų paklausa gerokai viršija pasiūlą. Europos lygiu taip pat matomas atotrūkis tarp rinkos poreikio specialistams ir šių specialistų pasirengimo baigus universitetus ar profesinio rengimo centrus.

Šią problemą, remiant ERASMUS+ programa, pradeda spręsti tarptautinis projektas „Cybersecurity Skills Alliance – A New Vision for Europe“ arba trumpiau REWIRE. Projektas įgyvendinamas dalyvaujant 25 partneriams iš 13 valstybių. Lietuvai projekte atstovauja Mykolo Romerio universitetas, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, UAB „NRD Cyber Security“ bei INFOBALT.

„REWIRE“ siekia kurti kibernetinio saugumo sektoriaus veikimo planą ir Europos kibernetinio saugumo įgūdžių strategiją. Projekto metu bus teikiamos konkrečios rekomendacijos ir sprendimai, padėsiantys mažinti įgūdžių spragas tarp IT sektoriaus reikalavimų ir specialistų rengimo. Tikimasi, kad tai prisidės prie kibernetinio saugumo sektoriaus augimo, inovacijų ir konkurencingumo.

Projekto metu bus kuriamas Europos kibernetinės saugos įgūdžių modelis, kibernetinės saugos įgūdžių observatorija bei gebėjimų įgalinimo platforma, rengiama kasmetinė kibernetinės saugos įgūdžių tendencijų ataskaita (Annual Cybersecurity Skills Trends report), kuri ir po projekto pabaigos išlinks periodine metine ataskaita. Taip pat bus kuriama ir palaikoma virtuali mokymosi aplinka, kibernetinio saugumo specialistų mokymo programos ir mokymų turinys.

Plačiau apie projektą: https://rewireproject.eu

REWIRE iš dallies finansuoja ES ERASMUS+ programa (Agreement Number – 621701-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-SSA-B).

Recent events, when well-known Lithuanian companies have lost sensitive customers data, have once again drawn attention to data and general cyber security. According to the National Cyber Security Report, 3 241 cyber incidents, requiring the direct involvement of specialists to conduct their investigations, were recorded in Lithuania in 2019. The number of cyber events processed by automated means in the Lithuanian IP network reached more than 300,000. As cybersecurity incidents become common, capability to protect business and public sector IT systems are extremely important.

Although organizations tend to show lack of attention to cybersecurity. The lack of IT security specialists is also becoming a serious problem. According to the Analysis of IT Specialists Labor Market in Lithuania, conducted by the Agency Invest in Lithuania and Association Infobalt, it is planned to employ about 4 450 programmers of various qualification levels by 2020. “Compared to the number of programmers currently in the labor market, the need for professionals in this field is likely to increase by 69 percent in a 3-year perspective. Security administrators are also in the top ten of the most needed professions” is stated in the Report. Lithuania is not the only where demand for qualified IT security specialists significantly exceeds supply. At European level, there is also a gap between industry requirements and sectoral training provision.

Responding the problem, The Cybersecurity Skills Alliance – New Vision for Europe – REWIRE project develops a Blueprint for the Cybersecurity industry and a concrete European Cybersecurity Skills Strategy. REWIRE, is co-funded by the ERASMUS+ programme of the European Union. It brings together 25 partners based in 12 EU countries from academia and VET, cybersecurity industry, non-cyber industries, certification partners and umbrella organizations. Lithuania is represented by MRU, EKT, NRD Cyber Security and INFOBALT.

Rewire focuses on delivering particular recommendations and sustainable solutions that will lead to the reduction of skill gaps between industry requirements and sectoral training provision and contribute to growth, innovation and competitiveness of the Cybersecurity sector. REWIRE objectives cover the European Cybersecurity Skills Framework development, updating existing and creating 4 new occupational profiles, a digital on-line publicly accessible Skills Observatory for cybersecurity skills merging the market needs, the profiles, competencies and available training courses, providing transversal skills as well as career guidance.

Read more: https://rewireproject.eu

REWIRE is co-funded by the ERASMUS+ programme of the European Union (Agreement Number – 621701-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-SSA-B)

Featuring photo by Tima Miroshnichenko from Pexels