Rugpjūčio 22,2017

Rodikliai ir veiklos stebėsena

KLIENTŲ PASITENKINIMO STEBĖSENA

PASLAUGOS ĮGYVENDINIMUI NAUDOJAMAS QPR IMS MODULIS: QPR Metrics, QPR Portal

Su QPR Metrics sukuriama organizacijos klientų pasitenkinimo sistema, kurioje nustatomi klientų pasitenkinimo vertinimo rodikliai, už tų rodiklių įgyvendinimą atsakingi organizacijos darbuotojai ir kita svarbi informacija susijusi su klientų pasitenkinimo vertinimu. Tokiu būdu sudaromos galimybės ne tik stebėti organizacijos procesų įgyvendinimą, bet ir nustatytais vertinimo rodikliais stebėti klientų pasitenkinimą ir atsižvelgiant į rezultatus priimti gerinimo sprendimus, kurie gali būti suvedami QPR Portal’e ir matomi visiems darbuotojams, kurie gali ne tik peržiūrėti rodiklių duomenis, priimtų sprendimų efektyvumą, bet ir analizuoti pateiktą informaciją pasirinktais analizės pjūviais.

REZULTATAI:

 • Veikianti klientų pasitenkinimo stebėsenos sistema;
 • Aiškiai nustatytos darbuotojų atsakomybės;
 • Klientų pasitenkinimo vertinimas susiejamas su vykdomais procesais.

NAUDA:

 • Stebimi ir vertinami klientų pasitenkinimo rodikliai;
 • Greičiau ir efektyviau priimami veiklos gerinimo sprendimai;
 • Pateiktos informacijos analizė pasirinktu periodiškumu ir analizės pjūviais.

 

 

 

DARBUOTOJŲ REZULTATYVUMO VALDYMO SISTEMA

PASLAUGOS ĮGYVENDINIMUI NAUDOJAMAS QPR IMS MODULIS: QPR Metrics, QPR Portal

Naudojant QPR Metrics programinę įrangą, organizacijoje sukuriama kiekvieno darbuotojo veiklos tikslų nustatymo, jų pasiekimo laipsnio pamatavimo kriterijų sudarymo ir rezultatų vertinimo sistema, užtikrinanti visos organizacijos mobilizavimą strateginių tikslų kryptimi. QPR Portal‘e sudaromos galimybės analizuoti darbuotojų atsakomybes, darbuotojų tikslų sąsajas su organizacijos strateginiais tikslais, pagal poreikį suformuojamos ataskaitos, kurios el. būdu pateikiamos vadovui ir kitiems atsakingiems darbuotojams.

REZULTATAI:

 • Aiškios darbuotojų atsakomybės;
 • Visi darbuotojų tikslai susieti su organizacijos strateginiais tikslais;
 • Kiekvienam veiklos valdymo periodui nustatomi ir suderinami darbuotojų „taikiniai“ – siekiamos rodiklių reikšmės;
 • Fiksuojami faktiniai veiklos rezultatų duomenys;
 • Įvertinamas ir ataskaitose pateikiamas kiekvieno darbuotojo tikslų pasiekimo laipsnis;
 • Išryškėja veiklos nepakankamo efektyvumo sritys, pagerėja komunikacija tarp vadovų ir darbuotojų.

NAUDA:

 • Pasiektas didesnis darbuotojų produktyvumas/pridėtinė vertė;
 • Suteiktos aukščiausio lygio paslaugos klientams;
 • Užtikrintas veiklos procesų efektyvumas;
 • Paspartintas institucijos veiklos tobulinimas ir strateginių tikslų įgyvendinimas;
 • Efektyviau valdomi suinteresuotų šalių poreikiai;
 • Atsiskleidžia veiklų ir darbuotojų rezultatyvumo tarpusavio priklausomybė;

Rezultatai susiejami su skatinimo, darbuotojų ugdymo, procesų valdymo ir strateginio valdymo sistemomis.

RIZIKOS VALDYMAS IR VIDAUS KONTROLĖ

PASLAUGOS ĮGYVENDINIMUI NAUDOJAMAS QPR MODULIS: QPR Metrics, QPR ProcessDesigner, QPR Portal

Naudojant QPR IMS programinę įrangą sukuriama rizikos valdymo sistema, užtikrinanti organizacijos mobilizavimą rizikos mažinimo kryptimi. Ši sistema sukuriama QPR IMS programoje, kurioje ne tik supaprastinamas sistemos realizavimas, bet ir suteikiamos galimybės analizuoti sistemą pasirinktais analizės pjūviais.

QPR ProcessDesigner programoje sukurtame procesų modelyje identifikuojamos galimos rizikos kiekviename organizacijos procese, darbuotojų atsakomybės bei nustatomos tų rizikų kontrolės priemonės. Procesų modelis susiejamas su QPR Metrics programoje sukurtu matavimų modeliu, kuriame vertinamas nustatytų rizikų lygis ir kontrolės priemonių efektyvumas, taip pat nustatoma rizikos lygio ir kontrolės priemonių vertinimo metodika. Rizikos valdymas ir stebėsena vykdomi QPR Portal‘e.

REZULTATAI:

 • Veikianti, rizikos valdymo sistema QPR IMS programoje;
 • Įvykių valdymas;
 • Atitiktis ir kontrolė;
 • Sisteminio rizikos valdymo taikymas;
 • Rizikų, kontrolių, darbuotojų atsakomybių stebėjimas skirtingais analizės pjūviais;
 • Galimybė kurti individualius duomenų analizės ir navigatorius rodymus, elektroninius bukletus, įspėjamuosius pranešimus bei atlikti komunikavimo veiksmus vidiniame portale – QPR Portal.

NAUDA:

 • Efektyvi veikla ir strateginis planavimas;
 • Priimamų tikslų „taiklumas“ ir efektyvumas;
 • Pamatuota ir efektyvi vidaus kontrolė;
 • Subalansuoti finansai, patikima apskaita, atitiktis įstatymams;
 • Efektyvi priežiūra;

Darbuotojų saugumas.

PROJEKTŲ VALDYMAS

PASLAUGOS ĮGYVENDINIMUI NAUDOJAMAS QPR IMS MODULIS: QPR Metrics, QPR Portal

Naudojant QPR Metrics programinę įrangą sukuriama organizacijos vykdomų projektų stebėsenos sistema. Šioje sistemoje suvedami visi vykdomi projektai ir jų etapai, už kiekvieną etapą atsakingas darbuotojas, to etapo įvykdymo terminai, trukmė, skaičiuojamos vėluojamos dienos ir siunčiami pranešimai bei įspėjimai apie artėjančią etapo įgyvendinimo pabaigą ar kitu atveju, siunčiamas pranešimas į el. paštą taip pat ir pranešimas QPR Portal‘e apie pavėluotai įvykdytus projektų etapus bei už juos atsakingus asmenis.

REZULTATAI:

 • Sukurta organizacijos  projektų valdymo ir stebėsenos sistema;
 • Aiškiai nustatytos kiekvieno projekto etapo darbuotojų atsakomybės;
 • Nustatyti projekto etapų įgyvendinimo terminai;
 • Sukurta įspėjimų ir pranešimų sistema.

NAUDA:

 • Užtikrinamas projektų etapų įgyvendinimas laiku;
 • Aiškiai nustatomos darbuotojų atsakomybės projekto etapuose;
 • Nustatytu periodiškumu gaunama informacija apie pirkimų įgyvendinimą;
 • Greitai nustatomos ir efektyviau sprendžiamos probleminės sritys, sprendimus galima priimti faktų pagrindu, stebėti jų įgyvendinimą.

PIRKIMO PLANO IR SUTARČIŲ STEBĖSENA

PASLAUGOS ĮGYVENDINIMUI NAUDOJAMAS QPR IMS MODULIS: QPR Metrics, QPR Portal

Naudojant QPR Metrics programinę įrangą sukuriama organizacijos  pirkimų plano ir sutarčių stebėsenos sistema, kurioje suvedami visi organizacijos  vykdomi pirkimai ir jų etapai, už tų etapų įgyvendinimą atsakingi asmenys, etapų pradžios, pabaigos datos, trukmė ir kita svarbi informacija. Pasibaigus pirkimo etapams sistemoje sukuriama galimybė toliau stebėti atitinkamo pirkimo sutarties įgyvendinimą: nuo sutarties parengimo iki atsiskaitymo, taip pat suvedant už tam tikrus etapus atsakingus asmenis, pradžios, pabaigos datas, trukmę ir kitą svarbią informaciją. QPR Portal’e sudaromos galimybės stebėti pirkimų ir sutarčių įgyvendinimą pasirinktais analizės pjūviais.

REZULTATAI:

 • Organizacijos pirkimų ir sutarčių įgyvendinimo stebėsenos sistema;
 • Organizacijos pirkimų ir jų etapų valdymas;
 • Organizacijos sutarčių ir jų etapų valdymas;
 • Aiškios darbuotojų atsakomybės.

NAUDA:

 • Užtikrinamas pirkimų etapų valdymas;
 • Užtikrinamas sutarčių valdymas;
 • Greitai nustatomos ir efektyviai pašalinamos vėlavimo priežastys;

Aiškios darbuotojų atsakomybės.