Įvadas į EFQM modelį

Kartu su organizacijos veiklos aplinka tolygiai modernėja ir šiuolaikinės organizacijos iššūkiai. Kaip išnaudojamos galimybės, ar iškelti uždaviniai priartina organizaciją prie siektino rezultato, kaip sekasi siekti užsibrėžtų tikslų, koks pasiekimų poveikis? Tai nuolatiniai klausimai, kuriuos kelia vadovai. EFQM (Europos kokybės vadybos fondo) modelis, tai efektyviai 30.000 Europos organizacijų taikomas vadybos metodas. EFQM diegimas sustiprina organizacijos konkurencingumą ir vidinę kultūrą. Pritaikius EFQM modelį organizacijos veikloje užtikrinamas mokymosi, kūrybiškumo ir inovacijų tęstinumas – t. y. vykdoma sėkminga nuolat stiprinančios konkurencingą aplinką organizacijos veikla.

Seminaro metu EFQM organizacijos įvertinimo metodika dėstoma nuosekliai ir remiantis praktiniais pavyzdžiais. Kiekvienas į procesą įsitraukęs dalyvis suvoks EFQM teikiamą naudą jam asmeniškai ir jo organizacijai. Nagrinėjamos esamos situacijos, sprendžiami realūs ir aktualūs uždaviniai. Mokymų metu dėstoma medžiaga tampa organizacijos valdymo įrankiu, kurio naudojimas suteikia organizacijai galimybę reguliariai ir sistemiškai stebėti ir vertinti veiklos kryptis, procesus, naudojamų priemonių tikslingumą ir organizacijos rezultatus, užtikrinti nuolatinį organizacijos vadybos tobulinimą.