Atsiliepimai

Socialinio darbo vertybės bei principai ir vidinės organizacijos kultūros kūrimas

Socialinio darbo profesija grįsta žiniomis, įgūdžiais ir vertybėmis, kurios šios profesijos atstovų tarpe yra ypatingai svarbios, kadangi socialiniai darbuotojai dirba su labiausiai pažeidžiamais visuomenės nariais ir nuo socialinio darbuotojo darbo kokybės, sąžiningumo, asmeninių ir profesinių vertybių priklauso tolesnis asmens gyvenimas ir jo kokybė. Tuo tarpu organizacijos vertybės – įsitikinimai, kuriais ji vadovaujasi priimdama įvairius sprendimus – taip pat turi įtakos požiūriui į socialinio darbo (socialinių paslaugų) institucijos klientus, institucijos įvaizdžiui visuomenėje. Kita vertus, darbuotojų asmeninių ir organizacijos deklaruojamų vertybių suvokimas ir sutapimas turi įtakos darbuotojų lojalumui organizacijai, atliekamam darbui ir jo kokybei.

Programos tikslas:

  • Supažindinti socialinių paslaugų įstaigų vadovus, vyr.socialinius darbuotojus su socialinio darbo praktikoje taikomais socialinio darbo principais, vertybėmis, pozityvia vidinės organizacijos kultūros kūrimo praktika Lietuvoje bei užsienyje.
  • Suteikti žinių apie organizacijos kultūros sudedamąsias dalis, kūrimo dėsningumus ir jų poveikį organizacijos rodikliams bei psichologiniam klimatui, apie vadovavimo stiliaus įtaką organizacijos kultūrai, atskleidžiant socialinio darbo vertybių ir principų svarbą ir taikymo galimybes organizacijos kultūros formavime.
  • Ugdyti organizacijos kultūros vertybių praktinio taikymo darbe gebėjimus, pabrėžiant jų ryšį su misijiniais tikslais.
  • Tobulinti praktinius įgūdžius kaip skatinti pageidautiną darbuotojų elgesį ir įveikti jų negatyvias nuostatas.
  • Formuoti sėkmingam organizacijos kultūros kūrimui palankias nuostatas ir iniciatyvas.

 Programos uždaviniai:

  • Atskleisti vertybių sampratą, bendrųjų ir darbo vertybių sąsają ir priešpriešą;
  • Išanalizuoti socialinio darbo vertybes, principus ir socialinio darbo etikos schemą ir jos praktinio pritaikymo galimybes, problemas ir iššūkius socialinio darbo (socialinių paslaugų) organizacijoje;
  • Atskleisti organizacijos kultūros kūrimosi prielaidas, iššūkius ir svarbą.
  • Atskleisti vadovavimo stiliaus įtaką organizacijos kultūrai ir suteikti praktinių įgūdžių darbuotojų kolektyvo valdymui, siekiant kurti palankią organizacijos aplinką.

Programos trukmė: 16 akad. val.

Lektoriai: