Atsiliepimai

…neveiksnumo nustatymu

Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams praktikoje dažnai tenka susidurti su situacijomis, kuriose teikiant socialines paslaugas būtina taikyti teisines neveiksnumo instituto žinias ir įgūdžius. Socialinių paslaugų įstaigų klientai dėl įvairių priežasčių (negalios, priklausomybių bei kitų aplinkybių) dažnai yra kitų asmenų išnaudojami savanaudiškais tikslais, naudoja savo turtą neracionaliai, skirtą valstybės paramą naudoja ne pagal paskirtį ir pan. Tokių asmenų apsauga, atstovavimas ir globa yra socialines paslaugas teikiančių institucijų darbuotojų pareiga. Taigi šios srities profesionalams būtina gebėti tinkamai įveikti su tuo susijusius iššūkius.

Programos tikslas: suteikti socialinių paslaugų įstaigų vadovams ir socialiniams darbuotojams teisinių žinių ir formuoti reikiamus įgūdžius, susijusius su asmens neveiksnumo bei riboto neveiksnumo nustatymu ir panaikinimu bei globėjo ar rūpintojo paskyrimo ir/ar keitimo procedūromis, siejant teisines žinias su praktiniu darbu, dirbant su neįgaliais klientais, kurie dėl turimos negalios ar kitų įstatyme numatytų aplinkybių negali tinkamai savęs atstovauti ir priimti sprendimus.

 

Programos uždaviniai:

  • Suteikti žinių socialinių paslaugų įstaigų vadovams ir socialiniams darbuotojams apie teisinį reguliavimą pilnamečio fizinio asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu srityse.
  • Pagerinti socialinių paslaugų įstaigų vadovų ir socialinių darbuotojų žinias ir gebėjimus remtis teismo procesiniais sprendimais (precedentais), priimtais pripažįstant asmenis neveiksniais ir ribotai veiksniais.
  • Suteikti žinių ir tobulinti socialinių paslaugų įstaigų vadovų ir socialinių darbuotojų kvalifikaciją rengiant ir/ar vertinant procesinius dokumentus (pareiškimus, išvadas) teismui dėl neveiksnumo ar riboto veiksnumo nustatymo bei globėjo/rūpintojo paskyrimo.
  • Tobulinti gebėjimus tinkamai atstovauti pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu procese.
  • Suteikti žinių socialinių paslaugų įstaigų vadovams ir socialiniams darbuotojams apie neveiksniu ar ribotai veiksniu pripažinto asmens civilinio veiksnumo apribojimų pakeitimo galimybes.
  • Stiprinti gebėjimus taikyti teisines žinias ir tinkamai veikti neveiksnaus ar ribotai veiksnaus asmens turto administratoriaus paskyrimo ir administravimo procedūroje.
  • Supažindinti su neįgaliųjų integracijos visuomenėje teisiniais bei socialiniais aspektais ir formuoti įgūdžius juos taikyti.

Programos trukmė: 16 akad. val.

Lektoriai: